Visie

De naam De Borgh  betekent ‘versterkt huis’. Wij willen voor leerlingen, ouders en team een veilige plek zijn waar iedereen zich op zijn of haar eigen wijze kan ontwikkelen. Waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden en talenten.

Onze school is een oefenplek, een gemeenschap tussen thuis en de samenleving.  Binnen de geborgenheid van de school komen kinderen op een veilige manier in aanraking met de wereld en kan het kind ontdekken wie hij of zij is. Onze school is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

De wereld halen we binnen door een krachtige leeromgeving te bieden die uitdagend is en nieuwsgierigheid opwekt. Een plek om te ontdekken wat je interessant vindt en waar je goed in bent.

Een plek waar ‘leren’ voortdurend centraal staat. Belangrijk vinden we dat leerlingen zelf de regie nemen in hun leerproces. Door te ervaren en te handelen, kortom door zelf actief te zijn in hun eigen groeiproces en in hun eigen tempo. Dit doen ze samen met andere leerlingen en samen met de leerkrachten. De leerkracht is daarbij de professional die het kind lesgeeft, begeleidt en coacht.

Ons ‘versterkte huis’ wordt ondersteund door vier pijlers:

We richten ons op de brede ontwikkeling van het kind
We leren kinderen rekenen en lezen en brengen hen kennis over de wereld bij. Dit noemen we de ‘kwalificatie’. Cognitieve doelen staan hierbij centraal.

Daarnaast willen we kinderen leren hoe we op een prettige manier samen kunnen leven. Waarbij we van en met elkaar leren en respectvol en zorgzaam zijn.  Het sociale aspect laat ons ook zien dat we allemaal gelijkwaardig zijn en tegelijkertijd dat elk individu uniek is.

We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn en daarmee hun zelfbewustzijn laten groeien. Hen leren om keuzes te maken en dat keuzes consequenties hebben. Juist door het samen leren ontdek je waar je goed in bent en wat je energie geeft.

Samen leren doen  kinderen soms met leeftijdsgenoten, maar ook met oudere en jongere leerlingen. Een kind kan van een ouder kind wat leren en ook zelf ervaren dat hij of zij een jonger kind kan helpen.

Het kind in de actie
De persoonlijke ontwikkeling van kinderen vinden we zo belangrijk dat we hier een aparte pijler voor hebben. Uiteindelijk gaat het steeds om dat ene, unieke kind in zijn of haar kracht te zetten, zodat het zichzelf kan ontplooien en zichzelf kan redden.

We willen kinderen laten ervaren wat de effecten zijn van hun eigen handelen. Zelf actief zijn en keuzes maken heeft immers een groot leereffect. En daarbij mag je best ‘fouten’ maken. Belangrijk is dan ook de uitspraak: “Je kunt het NOG niet”.

De leerkracht is in dit proces een belangrijke factor. Door de leerling uit te dagen, nieuwsgierig te maken en door leerstof uit te leggen. De coachende rol van de leerkracht ondersteunt het kind in het leerproces.

Leerlingen hebben veel invloed op elkaar. Door samen te leren en te leven in de schoolgemeenschap oefenen ze hoe je met elkaar omgaat. Ze ontdekken over welke eigen kwaliteiten ze beschikken en wat de talenten van de medeleerlingen van verschillende leeftijden zijn.

Leren omgaan met teleurstellingen en minder prettige keuzes van anderen horen tevens bij opgroeien en samenleven.

Integratie van kennis en vaardigheden
We bieden de leerstof zoveel mogelijk in samenhang aan. Dan krijgt de inhoud een betekenis en leren kinderen hoe ze kennis kunnen gebruiken en verder ontwikkelen.

De kernvakken zoals lezen, rekenen, taal en spelling blijven vooralsnog als aparte vakken op het programma staan. In de toekomst willen we de kernvakken meer verbinden met de kernconcepten. Bij deze vorm van projectonderwijs werken leerlingen alleen of in groepjes aan een thema. (geïntegreerd zaakvakonderwijs).

De leerkracht reikt leerstof aan en legt uit. Op die manier komen kinderen in aanraking met nieuwe onderwerpen en leren ze hoe ze iets moeten aanpakken. Vanuit die basiskennis gaan kinderen zelf aan de slag om deze kennis verder uit te breiden. Hun eigen interesses vormen dan het uitgangspunt. In deze fase treedt de leerkracht meer op als begeleider en coach. De rol van instructor blijft een prominente taak.

Het doel van instructie door de leerkracht is om het kind te leren hoe hij of zij het zelf kan doen en zelf keuzes kan maken.

De kerndoelen zoals deze zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs en wetenschappen blijven onze leidraad.

IKC De Borgh
Basisschool De Borgh vormt samen met de kinderopvang van Smallsteps en peuterspeelschool Spring een Integraal Kind Centrum (IKC).

Door intensieve samenwerking creëren we een veilige omgeving voor de kinderen. De ruimtes in het gebouw zijn vertrouwd en zowel de leerlijnen als de pedagogische aanpak zijn één geheel.