Protocol Verzekering en ongevallen

De Dr. Schaepmanstichting heeft voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders een collectieve ongevallenverzekering en schoolreisverzekering afgesloten.

De verzekering is van kracht voor ongevallen die zich voordoen gedurende de tijd dat de leerling onder toezicht staat van de school. Ook tijdens activiteiten, die door school worden georganiseerd, zoals een schoolreisje, kamp of excursies, zijn de kinderen verzekerd.

Wanneer kinderen spullen van school of van medeleerlingen, bewust of onbewust kapot maken, bekijken we per situatie welke actie we kunnen ondernemen. De school is voor deze materiële schade niet verzekerd.

In geval van materiële schade tussen leerlingen onderling, kan deze gedeclareerd worden via de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de leerling die de schade heeft veroorzaakt.

De school zal in veel gevallen de schade voor schoolspullen voor haar rekening nemen. U kunt daarbij denken aan een tablet of een laptop.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor zover die niet op een andere verzekering is gedekt. Een afschrift van de voorwaarden is te verkrijgen bij het bovenschools managementteam.