Profiel

De Borgh is een school in ontwikkeling. Op dit moment werken we samen met het team en de medezeggenschapsraad aan het ontwerpen van een nieuwe visie.

We verwijzen u ook naar de presentatie die is getoond tijdens de ouderavond van 11 oktober jl.

Presentatie Ouderavond De Borgh

In deze nieuwe visie werken we met vier pijlers:

 • Brede ontwikkeling van het kind
 • Zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn van het kind à Persoonlijk leiderschap
 • Integratie van kennis en vaardigheden
 • Vorming van IKC – Integraal Kind Centrum

Op basis van deze pijlers vullen we ons onderwijs in.
In deze fase doen we dat op de volgende wijze:

 • In de ochtend werken we aan de kernvakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en schrijven.

Hiervoor gebruiken we Snappet. Meer informatie hierover kunt u vinden bij ‘Digitale leeromgeving’. De leerlingen werken daarbij op een tablet. Ze blijven echter ook schrijven. Schrijven blijft een belangrijke motorische vaardigheid. Ook heeft het schrijven een positief effect op het opslaan in de hersenen.

 • De zaakvakken bieden geïntegreerd aan door middel van het werken aan thema’s. We volgen daarbij de “Kernconcepten” van het KPC. We zijn hiermee in schooljaar 2017 – 2018 begonnen. Het implementatieproces duurt twee jaar en vindt plaats onder begeleiding van de experts van KPC.

Wat zijn “Kernconcepten”?

U kunt dit vergelijken met project onderwijs. Leerlingen werken in groepjes aan een bepaald thema. Hierover krijgen ze informatie van de leerkracht, maar gaan ze ook zelf op zoek naar informatie. De leerdoelen worden deels vastgelegd door het team, maar ook de leerlingen stellen zelf hun leerdoelen op.

De thema’s van de kernconcepten zijn:

Mens en Maatschappij

 • Macht & Regels
 • Communicatie
 • Binding

Natuur en Techniek

 • Tijd & Ruimte
 • Groei & Leven
 • Evenwicht & Kringloop
 • Kracht & Golven – Energie
 • Materie

Bij de kernconcepten wordt gebruik gemaakt van het TASC-model.

Met behulp van dit model leren kinderen hoe ze hun opdrachten en leerdoelen gestructureerd kunnen aanpakken. Het helpt hen om te leren.

 • Vanaf groep 5 staat Engels op het programma. Dit doen we met de methode GROOVE ME. Kinderen leren moderne liedjes de Engelse taal.

 

Ons doel is om binnen de nieuwe visie nog meer vorm en inhoud te geven aan: