Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Het pedagogisch klimaat kan omschreven als de omgeving waarin de leerlingen tot leren komen. Dit is de fysieke omgeving, zoals het schoolgebouw en de klas. Maar nog belangrijker is de sfeer en de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat. Voor De Borgh betekent dat, dat ieder kind zichzelf mag zijn en dat we allemaal respect voor elkaar hebben.

Daarbij gaan we uit van de kracht van elk kind en willen we kijken naar wat een kind al wel kan en wat zijn of haar talent is. We willen kinderen zelfbewust en zelfverantwoordelijk maken, zodat leren om hun eigen keuzes te maken.

De kernwaarden in ons pedagogisch klimaat zijn:

Relatie
Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe veilig. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leraar. In scholen hebben volwassenen veel invloed op de kwaliteit van de relaties. Niet door op de voorgrond te treden, maar juist door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties.

Competentie
Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. Niet opletten, niet meedoen, onderpresteren, niet durven, het zijn vaak tekenen van afstemmingsproblemen. Een leerkracht die de ontwikkeling van haar leerlingen serieus neemt, biedt de leerling ruimte om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en voor hem haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.

Autonomie
Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of voor de school. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning soms en het waarborgen van de verbondenheid met de ander. Individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in  relatie met de ander en met behoud van diens vrijheid en jouw verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.

(Zie ook:  http://hetkind.org)

Deze drie kernwaarden vormen onze leidraad in ons pedagogisch handelen. De leerkrachten vormen daarbij een sleutelrol. Daarbij hanteren zij een democratische manier van leidinggeven.
Dat betekent dat er ruimte is voor de inbreng van kinderen, maar ook van de volwassenen binnen de school. Binnen deze wijze van met elkaar omgaan horen ook regels, houden aan afspraken en het stellen van grenzen.

Goed gedrag wordt zoveel mogelijk beloond. De leerkracht benoemt daarbij voor welk gedrag de leerling een compliment krijgt. Dit compliment kan ook in de vorm van een schouderklopje of een knipoog, een glimlach of een opgestoken duim.
Soms is het nodig om te straffen, omdat een kind moet ervaren dat bepaald gedrag grensoverschrijdend was. De leerkracht legt uit waarvoor het kind de straf krijgt.
Bij een conflict tussen twee of meerdere kinderen wordt er altijd ‘hoor en wederhoor’ toegepast.
Is er sprake van een ernstig conflict of van behoorlijk grensoverschrijdend gedrag, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Op De Borgh is de leerkracht in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen groep. Het pedagogisch klimaat vormen we echter met het hele team. Alleen zo kunnen wij een pedagogisch klimaat binnen de hele school voor alle kinderen garanderen.