Onderwijs aan ‘meer’-begaafde leerlingen

Visie Dr. Schaepmanstichting
Leerlingen zijn allemaal verschillend, en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. De scholen van de Dr. Schaepmanstichting bieden passend onderwijs. Daarbij zorgen alle scholen voor een rijke, overzichtelijke leeromgeving, waardoor alle leerlingen uitgedaagd worden zich te ontplooien op alle ontwikkelingsgebieden. Vanuit deze visie denken wij dat talentvolle (hoog)begaafde leerlingen een speciale aanpak behoeven. Zij krijgen, aansluitend bij hun individuele mogelijkheden en ontwikkeling, een eigen aangepast onderwijsaanbod.

Onderwijsaanbod en begeleiding 
Binnen de Dr. Schaepmanscholen kan het onderwijsaanbod aangepast worden om tegemoet te komen aan de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij is het uitgangspunt dat, afhankelijk van het individuele profiel en de behoeften van de (hoog)begaafde leerling, een keuze gemaakt wordt uit het voor handen zijnde aanbod. Bij de gemaakte keuzes wordt niet alleen een aanbod gecreëerd op basis van de cognitieve behoeften, maar is er ook tijd, ruimte en aandacht voor de sociale en emotionele behoeften.

Verrijking  en compacten binnen de eigen groep
Binnen de groep wordt verrijking aangeboden op verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerkracht overlegt samen met de leerling met welke leertaken hij of zij aan het werk gaat. Op school beschikken over materialen en werkvormen die ontworpen zijn voor verrijkingsdoeleinden. Een leerling kan ook zelf met suggesties komen. De specialist begaafdheid en de Intern Begeleider ondersteunen de leerkracht in de begeleiding van deze leerlingen.

Compacten is de het schrappen van delen uit de reguliere leerstof. De tijd die daardoor vrijkomt kan besteed worden aan verrijking.

Op De Borgh werken we met Gynzy.  De leerlingen gaan tijdens de verwerking van de leerstof aan de slag met opgaven op eigen niveau. Op deze manier komen we al voor een deel tegemoet aan de behoefte aan extra uitdaging van leerlingen die moeilijke leerstof aankunnen. Daarnaast bestaat er binnen de werkwijze van Kernconcepten de mogelijkheid dat leerlingen aan de slag met een verdieping van het thema, waarbij de individuele leervragen en keuzes kunnen worden gemaakt.

Versnelling
Wanneer een leerling meerdere gebieden voor ligt op het ontwikkelingstempo van leeftijdgenoten, dan kan versnelling worden overwogen. In overleg met ouders onderzoeken we welke stappen ondernomen kunnen worden om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Verrijking buiten eigen school
Soms heeft een leerling een meer uitgebreid en specifiek aanbod nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Om hieraan te voldoen, is er binnen de Dr. Schaepmanstichting de TOPklas opgericht. TOP staat voor Talent Ontwikkeling Perspectief.

Bovenschoolse TOPklas Dr. Schaepmanstichting
Leerlingen die meer uitdaging  nodig hebben, kunnen deelnemen aan de Topklas.

In de Topklas wordt aan meer- en/of hoogbegaafde leerlingen een speciaal lesprogramma aangeboden. Hierbij komen cognitieve aspecten, maar ook sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.

De TOPklas:

  • Heeft een vaste begeleider.
  • Aan opdrachten van deze  groepen kan ook gedurende de week in de eigen groep gewerkt worden.
  • Leerlingen van de groepen 5 t/m 7 volgen een dag per week lessen in de verrijkingsgroep.

Dit gebeurt op de locatie aan Wezelstraat waar een lokaal is ingericht voor deze TOPklas

  • In het nieuwe schooljaar start de nieuwe groep 8 nog in de TOPklas tot aan de herfstvakantie, hierna gaan zij naar de TOPklas VO.
  • Nieuwe instromers vanaf groep 5 starten na de herfstvakantie.

Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen aan de bovenschoolse TOPklas Dr.Schaepman-stichting kunnen deelnemen.

De intern begeleider en specialist begaafdheid kijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Een aanvullende verrijkingsvorming:
Leerlingen van groep 8 volgen een middag per week lessen op het voortgezet onderwijs, TOPklas VO, deze lessen beginnen na de herfstvakantie.