Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon – Klachtenprocedure – Aandachtsfunctionaris

Vertrouwenspersoon

Wij doen ons uiterste best om voor elk kind, elke ouder en elk team veiligheid en geborgenheid te bieden. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over een medewerker of over de school. Ook kunnen leerlingen of medewerkers een klacht hebben.

Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet, dan is de meest directe en effectieve stap om naar de betrokkene te stappen en met hem of haar het gesprek te voeren.

Heeft een dergelijk gesprek niet het gewenste effect, dan kun u contact opnemen met de directie of met de vertrouwenspersoon van de school.

Op De Borgh zijn de vertrouwenspersonen momenteel Mick Geurts (directeur) en Karin Weghorst (Intern Begeleider). Gezien hun functies en de daarbij horende verantwoordelijkheden en rollen in een klachtenprocedure is de combinatie met vertrouwenspersoon niet handig. We willen daarom binnen ons team een leerkracht tot vertrouwenspersoon gaan benoemen. Hij of zij zal dan hiervoor ook de opleiding volgen.

Taken van de vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke taak om  de sociale veiligheid binnen school te bevorderen.

  • De vertrouwens is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school en zoekt samen naar een oplossing voor de klacht.
  • De vertrouwenspersoon geeft u gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het veiligheidsbeleid.
  • De vertrouwenspersoon organiseert samen met het team preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag.

Klachtenprocedure

Als de stappen binnen de school zijn gevolgd en u blijft met de klacht zitten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van onze school de Dr. Schaepmanstichting. De Dr. Schaepmanstichting beschikt over een externe vertrouwenspersoon.

Stroomdiagram.

Tussen elke stap kan de klacht worden opgelost.

Is dit niet het geval, dan is het mogelijk om de externe vertrouwenspersoon van de Dr. Schaepmanstichting in te schakelen. U kunt dat doen, maar ook het bestuur heeft deze mogelijkheid. De externe vertrouwenspersoon is Anne Overbeek. Zij is te bereiken onder nummer: 06-30642568 of via e-mail: info@anneoverbeek.nl.

Pas wanneer ook daarna afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Algemene Klachtencommissie.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 8232
2508 EH Den Haag
email: info@gcbo.nl
website: www.gcbo.nl

Aandachtsfunctionaris

Onze school heeft ook een aandachtsfunctionaris.
Daar waar de vertrouwenspersoon gaat over de sociale veiligheid binnen de school, richt de aandachtsfunctionaris zich op de fysieke en psychische veiligheid van het kind buiten de school. De aandachtfunctionaris werkt volgens de 5 stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode).

De aandachtsfunctionaris van De Borgh is Karin Weghorst.