Jaarplan

Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting stellen jaarlijks een jaarplan op. In dit beleidsstuk wordt aangegeven aan welke doelen het komende schooljaar gewerkt gaat worden. Gedurende het schooljaar en aan het eind evalueert de directie, samen team en met het College van Bestuur, in hoeverre de doelen behaald zijn.

Jaarplannen worden opgesteld door de directie, in samenspraak met team en medezeggenschapsraad.

Het Strategisch Beleid van de Dr. Schaepmanstichting is richtinggevend voor het beleid op de scholen. Elke school geeft er echter een eigen invulling aan.

Het Strategisch beleid kent vier pijlers. Namelijk:

 • Doorgaande ontwikkeling
 • Personeel
 • Kwaliteitszorg en Kwaliteitsbeleid
 • Eigentijds onderwijs

Onderstaand vindt u een koppeling naar het jaarplan 2018-2019 en het jaarplan voor 2019 – 2020.

Voor De Borgh gelden de volgende speerpunten:

Doorgaande ontwikkeling

 • Verder invulling geven aan IKC.

De basisschool, samen met de peuterspeelschool en  de kinderopvang in één aangepast gebouw.

Personeel

 • Teamontwikkeling
  • Professionele cultuur en onderzoekende houding
  • Woensdagmiddagsessies
 • Professionalisering
  • Teamontwikkeling met PCM als instrument.
  • Opleidingen

In de school – team
Basisontwikkeling (Alice Bekke & Partners)
Studievergaderingen (Intern De Borgh)

Buiten de school – individueel
Identiteitscoördinator (Saxion)
Rekencoördinator (Saxion)
Specialist Jonge Kind (Saxion)
Bezoek aan diverse conferenties en cursussen.

Kwaliteitszorg en Kwaliteitsbeleid

 • Opstellen veiligheidsprotocol
 • Uitvoeren tevredenheidsenqûetes

Eigentijds onderwijs
Nieuwe visie op onderwijs. De Borgh heeft hiervoor 4 pijlers opgesteld die richting gaan geven aan de invulling van dagelijkse leerproces van de leerlingen en het team.

Deze pijlers zijn:

 • Brede ontwikkeling
 • Kind in actie (Persoonlijk leiderschap)
 • Integratie van kennis en vaardigheden
 • Vorming van een IKC

Kwaliteitsdocument 2019-2020 Tussenevaluatie

Kwaliteitdocument De Borgh 2018 – 2019 Eindevaluatie

Kwaliteitdocument De Borgh 2019-2020