Jaarplan

 

Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting stellen jaarlijks een jaarplan op. In dit beleidsstuk wordt aangegeven aan welke doelen het komende schooljaar gewerkt gaat worden. Aan het einde van het schooljaar evalueert de directie, samen met College van Bestuur, in hoeverre de doelen behaald zijn.

De jaarplannen worden opgesteld door de directie, in samenspraak met team en medezeggenschapsraad.

Het jaarplan wordt opgesteld vanuit de vier pijlers die samen het Strategisch Beleid van de Dr. Schaepmanstichting vorm geven.

 • Doorgaande ontwikkeling
 • Personeel
 • Kwaliteitszorg en Kwaliteitsbeleid
 • Eigentijds onderwijs

Voor De Borgh gelden voor 2017 – 2018 de volgende speerpunten:

 • Doorgaande ontwikkeling
  • Vorming IKC
   • Peuterspeelzaal en BSO, samen met basisschool in één gebouw en binnen één organisatorische eenheid.
   • Ouders en kind meer betrekken in traject advies Voortgezet Onderwijs.
 • Personeel
  • Teamontwikkeling
   • Door aantal wisselingen in samenstelling weer één team vormen
   • Professionele cultuur en onderzoekende houding
   • Woensdagmiddagsessies
  • Professionalisering
   • Teamontwikkeling met PCM als instrument. Daarnaast veel gezamenlijke activiteiten.
   • Opleidingen:
    • In de school – team
     • Kernconcepten             (KPC)
     • Rekenen (Expertis)
     • Basisontwikkeling (Alice Bekke & Partners)
     • PCM (Compaengroep)
     • Studievergaderingen (Intern De Borgh)
    • Buiten de school – individueel
     • Identiteitscoördinator (Saxion)
     • Rekencoördinator (Saxion)
     • Specialist Jonge Kind (Saxion)
     • Bezoek aan diverse conferenties en cursussen.
    • Studiedagen:
     • KPC: 5 dagen
     • Rekenen: 3 middagen
     • Basisontwikkeling: 4 middagen
     • PCM:                                                 2 middagen
     • Visieontwikkeling: 4 middagen
     • Studie/werk vergaderingen: 20 middagen
 • Implementatie van MOOI (Digitaal IPB instrument)
  • Invoeren klokken
 • Kwaliteitszorg en Kwaliteitsbeleid
  • Opstellen veiligheidsprotocol
  • Uitvoeren tevredenheidsenqûetes
  • Invoeren ouderportaal
 • Eigentijds onderwijs
  • Nieuwe visie op onderwijs. De Borgh heeft hiervoor 4 pijlers opgesteld die richting gaan geven aan de invulling van dagelijkse leerproces van de leerlingen en het team.

Deze pijlers zijn:

 • Brede ontwikkeling

Aandacht voor kwalificatie, Socialisatie en Persoonlijke ontwikkeling

 • Zelfbewuste en zelfverantwoordelijkheid à Persoonlijk leiderschap
 • Integratie van kennis en vaardigheden
 • Vorming van een IKC
 • Invoering van Kernconcepten
  • Integratie van zaakvakonderwijs met vaardigheden.
  • In schooljaar 2017 – 2018 zijn er vier kernconcepten geïmplementeerd, namelijk: Macht & Regels, Tijd & Ruimte, Groei & Leven, Kracht en Golven (Energie)
  • BSO en peuterspeelzaal sluiten aan bij de thema’s
 • Rekenen
  • Vervolg traject.
 • Basisontwikkeling (Groepen 1, 2 en 3)
  • Vervolg traject.

Evaluatie GROOVE ME

Jaarplan 2016 – 2017

Jaarplan 2017 – 2018