Jaarplan

Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting stellen jaarlijks een jaarplan op. In dit beleidsstuk wordt aangegeven aan welke doelen het komende schooljaar gewerkt gaat worden. Gedurende het schooljaar en aan het eind evalueert de directie, samen team en met het College van Bestuur, in hoeverre de doelen behaald zijn.

Jaarplannen worden opgesteld door de directie, in samenspraak met team en medezeggenschapsraad.

Het Strategisch Beleid van de Dr. Schaepmanstichting is richtinggevend voor het beleid op de scholen. Elke school geeft er echter een eigen invulling aan.

Hiernaast vindt u de visualisatie van het strategisch beleid van de Dr. Schaepmanstichting:

Voor De Borgh gelden de volgende speerpunten voor het schooljaar 2019 – 2020:

Visieontwikkeling:

  • Volgende stappen

Leeraanbod:

  • Doorontwikkeling Kernconcepten
  • Doorontwikkeling Basisontwikkeling
  • Invoering Focus op begrip (begrijpend lezen)
  • Invoering van Gynzy
  • Inrichten rijke leeromgeving

 

Zicht op ontwikkeling

  • Monitoring ontwikkeling van leerlingen
  • Invoering Portfolio
  • Bieden van ondersteuning op maat

Een meer uitgebreide omschrijving over inhoud en aanpak vindt u in het schoolplan 2019 –
2023 en in het kwaliteitsdocument 2019 – 2020.