ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Al onze leerlingen krijgen meer dan ooit te maken met een gedigitaliseerde samenleving. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij onze leerlingen op deze situatie voorbereiden.

De ICT-er heeft als taak om ICT zo optimaal mogelijk te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk, nieuwe hard-en software ontwikkelingen te volgen en collega’s te begeleiden in het gebruik van ICT-toepassingen. IB-ICT’ers zijn leerkrachten en hierin geschoold.

De leerlingen werken met verschillende devices; vaste pc’s , laptops, chromebooks, tablets etc. In de toekomst kunnen leerlingen van alle devices gebruik gaan maken en inloggen in hun leeromgeving Deze devices zijn allemaal opgenomen in een bekabeld en draadloos netwerk. Per jaargroep is relevante les- en oefenstof samengesteld.
Alle klassen zijn voorzien van een digitaal schoolbord waarmee de leerkrachten hun lessen attractiever en efficiënter kunnen vormgeven. Daarvoor zijn alle leerkrachten geschoold. Onze school heeft als visie dat ICT binnen het onderwijs nooit een doel op zich mag zijn, maar dat het altijd ondersteunend voor het onderwijs dient te zijn. ICT fungeert als middel om doelen te bereiken. Er wordt gestreefd naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. Vanuit deze visie willen we hieronder enkele kernbegrippen benoemen waarbij we iets uitvoeriger ingaan op de rol die ICT hierbij kan vervullen.

ICT in relatie tot competentie
Competentie (“Ik kan het“) en autonomie (“Ik kan het zelf”). De computer geeft aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. Hierdoor kan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect enorm groeien.

ICT in relatie tot adaptief onderwijs
Educatieve software wordt veel als leermiddel ingezet binnen onze lessen. Daardoor maken we het voor onze leerlingen aantrekkelijk om met leerstof te oefenen, waardoor de motivatie wordt bevorderd. Via onze “leeromgeving” kunnen op eenvoudige wijze oefeningen en leermaterialen op maat gemaakt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen leerweg, het tempo en de mogelijkheden van de leerling. We sluiten met de programma’s zoveel mogelijk aan op de methoden die wij op onze school gebruiken, maar andere goede software wordt ook gebruikt.

ICT in relatie tot leerlingvolgsysteem
Onderwijs op maat is ons doel en om maatwerk te kunnen leveren hanteren wij verschillende observatiemethoden, waarderen en registreren wij de vorderingen en stellen wij vervolgens handelingsplannen op. ICT speelt een belangrijke rol om deze administratieve handelingen te vergemakkelijken.

ICT in relatie tot de maatschappij en werken aan de toekomst
De maatschappij is de laatste jaren bijzonder snel gedigitaliseerd. De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door communicatie via gsm en computers. E-mail en internet zijn belangrijke media voor leerlingen. De sociale contacten tussen jongeren spelen zich ook voor een groot deel digitaal af (via sms, twitter, facebook, chat of e-mail). Dit betekent dat wij onze kinderen daar niet alleen op voorbereiden maar hen daar ook mee leren omgaan.