Algemeen

Het contact tussen de school en u als ouders is van groot belang. Voor het welbevinden van het kind is het essentieel dat ouder(s) en school op één lijn zitten en op de hoogte zijn van elkaars verwachtingen en ideeën. Daarbij zijn de ouders ten alle tijden eindverantwoordelijk voor de opvoeding en wij als school voor het inhoud geven aan het onderwijs op school en de begeleiding van uw kind(eren) op school.

Om u op de hoogte te houden en in contact te komen, maken we gebruik van diverse kanalen.

Oudergesprekken
– Startgesprekken in het begin van het schooljaar. U als ouder vertelt dan aan de leerkracht hoe u uw kind ziet. Wat zijn haar of zijn talenten? Wat vindt het kind lastig? Hoe kan de leerkracht uw kind ondersteunen? Kortom, wat vindt u belangrijk dat de leerkracht weet over uw kind. Steeds vaker zit ook het kind bij dit gesprek. Het gaat immers om hem of haar.
– In oktober/november wordt u uitgenodigd voor een zogenaamd 10-minuten gesprek. De leerkracht heeft u kind dan enige tijd in de groep en zal dan met u in gesprek gaan over met name de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind.
– Oudergesprek naar aanleiding van het eerste rapport. De resultaten van uw kind worden dan besproken. Deze gesprekken vinden in februari plaats.
– Wanneer u naar aanleiding van het tweede rapport (juni/juli) behoefte heeft om met de leerkracht in gesprek te gaan, dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht.
– De ontwikkeling van uw kind kan aanleiding zijn om met u in gesprek te gaan. Voor u of voor de leerkracht. Belangrijk is dan dat er frequenter contact is. Dit kan op uw initiatief of op initiatief van de leerkracht.

Persoonlijk contact
Wanneer u behoefte heeft om met de leerkracht van uw kind of met de Intern Begeleider of de directeur in gesprek te gaan, dan kan dat altijd. Wij verzoeken u dan om een afspraak te maken. Belangrijk is dat u aangeeft wanneer u vragen heeft of u zich zorgen maakt over uw kind of een bepaalde situatie.

Website
De website is een communicatiekanaal tussen de school en alle geïnteresseerden buiten de school.
Op de website vindt u algemene informatie over de school. U krijgt zo een eerste indruk van de school. Tevens zijn hier een aantal officiële documenten te vinden, zoals bijvoorbeeld de schoolkalender, de schoolgids, het jaarplan en het schoolplan.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief is een communicatiekanaal tussen de school en alle ouders.
De Nieuwsbrief verschijnt 1x per twee weken op vrijdag. De data staan aangegeven in de schoolkalender. De Nieuwsbrief wordt via e-mail (via Parnassys)  verspreid.
In de Nieuwsbrief vindt u de meest recente informatie. Dit kan onderwijskundig van aard zijn, maar ook berichten van de OR of de MR kunnen via de Nieuwsbrief worden verspreid. De nieuwsbrief kunt u ook  hier via de website vinden.

Klasbord
Klasbord is een communicatiekanaal tussen de leerkracht(en) en de ouders van een groep.
De leerkracht geeft informatie die een bepaalde groep betreft. Alleen met de ouders van die groep wordt die informatie gedeeld. Ouders geven toestemming om gelinked te worden aan klasbord.

Facebook
Facebook is een communicatiekanaal tussen de school en alle geïnteresseerden buiten de school. Via dit medium laten we activiteiten zien die op de school plaatsvinden en die leuk of interessant zijn om te delen. Ouders geven toestemming of hun kind al dan niet te zien mag zijn op de beelden.

Instagram
Instagram is ook een communicatiekanaal tussen de school en alle geïnteresseerden buiten de school. Via dit medium laten we activiteiten zien die op de school plaatsvinden en die leuk of interessant zijn om te delen.